התוספת השלישית – מעודכן 2022

כאן נמצאים סכומי הערבות להפקדה בתיקי ערעור ובקשת רשות ערעור בכל הערכאות.

מתוך תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט- 2018

תוספת שלישית(תקנה 135)

סכומי הערובה להבטחת הוצאות המשיב בערעור

שימו לב – הטבלה מסודרת, שקודם העליון, אחר כך המחוזי ובסוף השלום.

בית המשפט העליון

טור א'
סוג הליך
טור ב'
סוג תיק
טור ג'
סוג עניין
טור ד'
סכום ערובה בשקלים חדשים
1. ערעור אזרחיע"אערעור אזרחי – כללי35,000
2. ערעור אזרחיע"אערעור על פסק דין שניתן בתביעה לפיצויים בשל נזק גוף, לרבות תביעה שעילתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, שהוגש בידי ניזוק בעניין גובה הנזק20,000
3. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטת פסלות לפי סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק בתי המשפט)15,000
4. ערעור אזרחיע"אערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן – חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי) או לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן – פקודת פשיטת הרגל) שהגיש חייב באותו הליך5,000
5. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטה לפי סעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין)7,500
6. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור – כללי20,000
7. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור על פסק דין שניתן בערעור25,000
8. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950 (להלן – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)), חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] (להלן – חוק הנכים (תגמולים ושיקום)), חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, חוק המשטרה (נכים ונספים), התשמ"א-1981, או לפי חוק שירות בתי הסוהר (נכים ונספים), התשמ"א-19815,000
9. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור על החלטה של בית משפט מחוזי בערעור על פסק דין של בית משפט לתביעות קטנות10,000
10. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי או של חייב לפי פקודת פשיטת הרגל שהגיש חייב באותו הליך3,000
11. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 (להלן – חוק למניעת אלימות במשפחה)3,000
12. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 (להלן – חוק מניעת הטרדה מאיימת)3,000
13. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים) או לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (חוק נכי רדיפות הנאצים)פטור
14. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור על החלטה לפי סעיף 77 לחוק העונשין7,500
15. רשות ערעור אזרחירע"אבקשת רשות ערעור על החלטה לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן – חוק הסיוע המשפטי)פטור
16. בקשת רשות ערעור משפחהבע"מבקשת רשות ערעור משפחה – כללי15,000
17. בקשת רשות ערעור משפחהבע"מבקשת רשות ערעור לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן – חוק אימוץ ילדים)פטור
18. בקשת רשות ערעור משפחהבע"מבקשת רשות ערעור על החלטה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן – חוק הנוער (טיפול והשגחה))פטור
19. בקשת רשות ערעור משפחהבע"מבקשת רשות ערעור משפחה בעניין משמורת או מזונות קטינים3,000
20. בקשת רשות ערעור משפחהבע"מבקשת רשות ערעור לפי חוק למניעת אלימות במשפחה3,000
21. בקשת רשות ערעור משפחהבע"מבקשת רשות ערעור לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת3,000
22. ערעור עתירה מינהלית או תובענה מינהליתעע"מערעור בעניין עתירה מינהלית או תובענה מינהלית – כללי30,000
23. ערעור עתירה מינהליתעע"מערעור בעניין עתירה מינהלית לפי פרט 2 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (להלן – חוק בתי משפט לעניינים מינהליים)15,000
24. ערעור עתירה מינהליתעע"מערעור בעניין עתירה מינהלית לפי פרט 12 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים10,000
25. ערעור עתירה מינהליתעע"מערעור בעניין עתירה מינהלית שעניינה דיור ציבורי לפי פרט 13 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים3,000
26. ערעור עתירה מינהליתעע"מערעור על החלטת פסלות לפי סעיף 77א לחוק בתי המשפט15,000
27. בקשת רשות מינהליבר"מבקשת רשות ערעור מינהלי – כללי15,000
28. בקשת רשות מינהליבר"מבקשת רשות ערעור מינהלי על החלטת בית משפט לעניינים מינהליים בערעור על החלטת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל)5,000
29. בקשת רשות מינהליבר"מבקשת רשות ערעור מינהלי על החלטת בית משפט לעניינים מינהליים בערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת לפי חוק הכניסה לישראל או לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד-1954 (להלן – חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט))פטור
30. ערעור רשםע"רערעור על פסק דין של רשם בית המשפט העליון10,000
31. ערעור רשםע"רערעור על החלטה אחרת של רשם בית המשפט העליוןפטור

בית המשפט המחוזי

סוג הליךסוג תיקסוג ענייןסכום ערובה
32. ערעור אזרחיע"אערעור הנדון לפני הרכב על החלטת בית בית משפט השלום20,000
33. ערעור אזרחיע"אערעור הנדון לפני דן יחיד על החלטת בית משפט השלום15,000
34. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטה לפי סעיף 49 לחוק בתי המשפט7,500
35. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטה לפי סעיף 77 לחוק העונשין7,500
36. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחהפטור
37. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימתפטור
38. ערעור אזרחיע"אערעור על החלטה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)פטור
39. ערעור אזרחיע"וערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) או לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום)פטור
40. ערעור אזרחיע"וערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים או לפי חוק נכי רדיפות הנאציםפטור
41. ערעור חדלות פירעוןעחד"פערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמגיש חייב3,000
42. ערעור חדלות פירעוןעחד"פערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמגיש נושה6,000
43. ערעור חדלות פירעוןעחד"פערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שמגיש עובד2,500
44. ערעור חדלות פירעוןעחד"פערעור על החלטת נאמן או מנהל הסדר בתאגיד לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי8,000
45. ערעור פירוקיםפר"קערעור לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן פקודת החברות) על החלטה של בעל תפקיד8,000
46. ערעור פירוקיםפר"קערעור על החלטת בעל תפקיד בתאגיד בהקפאת הליכים שמונה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-19998,000
47. ערעור פירוקיםפר"קערעור לפי פקודת החברות שהגיש עובד2,500
48. ערעור פשיטות רגלפש"רערעור לפי פקודת פשיטת הרגל שמגיש חייב3,000
49. ערעור פשיטות רגלפש"רערעור לפי פקודת פשיטת הרגל שמגיש נושה6,000
50. רשות ערעור חדלות פירעוןרחדל"פבקשת רשות ערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהגיש חייב3,000
51. רשות ערעור חדלות פירעוןרחדל"פבקשת רשות ערעור לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי שהגיש נושה6,000
52. ערעור על החלטת רשםע"רערעור על החלטת רשם שאינו רשם בכירפטור
53. ערעור שונה אזרחיעש"אערעור שונה אזרחי – כללי7,500
54. ערעור שונה אזרחיעש"אערעור על החלטת רשם הפטנטים והמדגמים לפי פקודת הפטנטים והמדגמים, או לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-196710,000
55. ערעור שונה אזרחיעש"אערעור על החלטת רשם העיצובים לפי חוק העיצובים, התשע"ז-2017, ערעור על החלטת רשם סימני המסחר לפי פקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972, או לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-19657,500
56.ערעור שונה אזרחיעש"אערעור על החלטת המפקח על לשכת רישום מקרקעין לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-196915,000
57. ערעור שונה אזרחיעש"אערעור על החלטה לפי חוק הסיוע המשפטיפטור
58. רשות ערעור אזרחירע"ארשות ערעור אזרחי – כללי7,500
59. רשות ערעור אזרחירע"ארשות ערעור על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימתפטור
60. ערעור משפחהעמ"שערעור משפחה – כללי15,000
61. ערעור משפחהעמ"שערעור בעניין משמורת או מזונות קטינים7,500
62. ערעור משפחהעמ"שערעור על החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחהפטור
63. ערעור משפחהעמ"שערעור על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימתפטור
64. ערעור משפחהעמ"שערעור לפי חוק אימוץ ילדיםפטור
65. רשות ערעור משפחהרמ"שרשות ערעור משפחה – כללי7,500
66. רשות ערעור משפחהרמ"שרשות ערעור בעניין משמורת או מזונות קטינים3,000
67. רשות ערעור משפחהרמ"שרשות ערעור על החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחהפטור
68. רשות ערעור משפחהרמ"שרשות ערעור על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימתפטור
69. רשות ערעור משפחהרמ"שרשות ערעור לפי חוק אימוץ ילדיםפטור
70. רשות ערעור בוררותרע"ברשות ערעור לפי חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק הבוררות)10,000
71. רשות ערעור תביעות קטנותרת"קרשות ערעור על החלטה של בית משפט לתביעות קטנות5,000
72. עניינים מינהלייםעמ"נערעור – כללי10,000
73. עניינים מינהלייםעמ"נערעור על החלטת בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל2,000
74. עניינים מינהלייםעמ"נערעור על החלטת בית הדין לביקורת משמורת לפי חוק הכניסה לישראל או חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)פטור
75. עניינים מינהלייםעמ"נערעור על החלטת ועדת ערר לפי סעיף 2(ט) לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958פטור
76. עניינים מינהלייםע"רערעור על החלטת רשם שאינו רשם בכירפטור
77. עניינים מינהלייםעש"אערעור שונה מינהלי – כללי10,000
78. עניינים מינהלייםרע"מרשות ערעור מינהלי – כללי2,000

בית משפט שלום

סוג הליךסוג תיקסוג ענייןסכום ערובה
79. ערעור על החלטת רשםע"רערעור על החלטת רשם שאינו רשם בכירפטור
80. רשות ערעור על פסק בוררותרע"ברשות ערעור לפי חוק הבוררות7,500
81. חדלות פירעוןעחד"פערעור על החלטת ממונה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי2,000
כלל הערכאותכל סוגי הליכי הערעורהליך שהגיש בעל דין שבאותו הליך הלשכה לסיוע משפטי כמשמעותה בחוק הסיוע המשפטי מייצגת אותושליש מהסכום שנקבע להליך המפורט בתוספת זו ולא יותר מ-5,000

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s